Regulamin konkursu facebookowego “Szperk Kulturalnie”
Regulamin konkursu facebookowego "Szperk Kulturalnie"

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie facebookowym “Szperk Kulturalnie”!
Szczegóły na fanpagu Galerii Szperk, poniżej regulamin konkursu:

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady Konkursu “Szperk Kulturalnie” dla fanów fanpage’a Galerii Szperk. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, na oficjalnym profilu Galerii Szperk jest Galeria Szperk z siedzibą na ul. PŁK. DĄBKA 338, 81-198 GDYNIA, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/GaleriaSzperkGdynia/ (zwanej dalej “Fanpage”).
7. Konkurs trwa od umieszczenia postu konkursowego do umieszczenia w komentarzu pod postem informacji o rozstrzygnięciu.

§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”)
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin.
4. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko] na potrzeby konkursu.
6. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 ZASADY KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie należy zamieścić (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawne rozwiązanie (odpowiedź) do zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage’a Organizatora.
2. Organizator dopuszcza podanie w wiadomości imienia i nazwiska osoby wskazanej przez Uczestnika do odbioru nagród.
3. Organizator skontaktuje się z pierwszymi Uczestnikami, którzy spełnili powyższe wymagania, wysyłając wiadomość z informacją o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.

4. Konkurs trwa od publikacji posta z informacją o konkursie do ogłoszenia w komentarzu informacji o rozstrzygnięciu konkursu.

§4 NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §3.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są dwuosobowe wejściówki na Scena Letnia w Orłowie Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, na spektakle:
– „Jesteśmy na wczasach…” 01.08.2021, 20:00
– „Marlena Dietrich. Iluzje” 05.08.2021, 20:00
– „Marlena Dietrich. Iluzje” 06.08.2021, 20:00
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Organizatora.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. Nie ma możliwości wymiany biletów do Teatru na spektakl w innym terminie.
6. Nagroda wydana zostanie laureatowi w Galerii Szperk, w miejscu wskazanym przez Organizatora, po okazaniu dowodu tożsamości.

§5. KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Organizator jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach konkursu.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i rozdania nagród.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu.
5. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia RODO.
6. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu.
8. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
9. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator Galeria Szperk nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator odpowiada za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem Nagród w Konkursie. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w zakładce wydarzenia na stronie Galerii Szperk https://www.galeriaszperk.com/wydarzenia/.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie trwania Konkursu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.
8. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz.27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Zdjęcie Roman Jocher, źródło: https://www.teatrgombrowicza.art.pl/

Podobne
Regulamin konkursu facebookowego “Szperk Kulturalnie”
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie facebookowym “Szperk Kulturalnie”! Szczegóły na fanpagu Galerii Szperk, poniżej regul
Poznaj zwycięzców konkursu na prace rysunkowe „Moje Pogórze” w ramach akcji „Z Pogórza lato rusza”!
Galeria Szperk zaprosiła dzieci i młodzież do artystycznej zabawy. Poznaj zwycięzców konkursu na prace rysunkowe „Moje Pogórze” w ramach akcji
Wydłużamy czas trwania konkursu na prace rysunkowe „Moje Pogórze” w ramach akcji „Z Pogórza lato rusza”!
Wydłużamy czas trwania konkursu! Galeria Szperk zaprasza do konkursu na prace rysunkowe „Moje Pogórze” w ramach akcji „Z Pogórza lato ruszaR